Konkurso "Tapkite EMA mokytoju ir laimėkite planšetinį kompiuterį" taisyklės

1. Konkurso „Tapkite EMA mokytoju ir laimėkite planšetinį kompiuterį“ (toliau tekste – Konkursas) organizatorius yra UAB “E. mokykla“, įmonės kodas 303029857, buveinės adresas Kareivių g. 11B, Vilnius (toliau tekste – Organizatorius).

2. Konkursas vykdomas Lietuvos Respublikos teritorijoje nuo 2020 m. vasario 5 d. iki 2020 m. vasario 25 d. imtinai.

3. Konkurse dalyvauja mokytojai, kurie pirmąkart užsiregistravo EMA sistemoje nuo 2020 m. vasario 5 d. iki 2020 m. vasario 25 d. imtinai.

4. Konkurse negali dalyvauti UAB „E. mokykla”, UAB ,,Tavo mokykla“ darbuotojai, jų šeimų nariai bei giminės.

5. Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, elektroninėje mokymosi aplinkoje EMA turi atlikti šiuos veiksmus:

5.1. Užsiregistruoti EMA sistemoje: https://emapamokos.lt/app/register/

5.2. Atlikti pirmuosius 7 žingsnius, kuriuos rasite „Meniu“ skiltyje pavadinimu „Išmokite naudotis EMA“.

6. Konkurso laimėtojas bus išrenkamas atsitiktiniu būdu iš visų dalyvių, kurie pirmą kartą užsiregistravo EMA sistemoje ir atliko visus žingsnius, nurodytus „Išmokite naudotis EMA“.

7. Konkurso Prizas – planšetinis kompiuteris (1 vnt.).

8. Konkurso laimėtojas bus išrinktas 2020 m. vasario 26 d. Laimėtojas apie laimėtą Prizą bus informuotas asmeniškai elektroniniu paštu arba telefonu, nurodytu EMA paskyroje..

9. Tuo atveju, jeigu laimėtojas neatsiims laimėto Prizo arba atsisakys priimti Prizą, bus skelbiamas kitas laimėtojas. Apie Prizo priėmimą arba atsisakymą Organizatoriui turi pranešti Prizo laimėtojas el. paštu [email protected] ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo pranešimo apie laimėjimą dienos. Kitas laimėtojas bus skelbiamas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną po Prizo atsisakiusio laimėtojo pranešimo apie Prizo atsisakymą dienos.

10. Konkurso Prizas bus įteiktas ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 20 d. (išskyrus atvejus, kai konkurso laimėtojas (-ai) atsisako Prizo ir skelbiamas kitas (-i) Konkurso laimėtojas (-ai))

11. Konkurso dalyviai, registruodamiesi Konkurse, patvirtina, kad sutinka, jog laimėjimo atveju jų mokykla būtų viešai skelbiami interneto tinklalapyje www.emapamokos.lt ir dėl to jie neturės jokių pretenzijų Organizatoriaus atžvilgiu nei Konkurso metu, nei po jo pabaigos.

12. Konkurso dalyviai, registruodamiesi Konkurse ir pateikdami savo asmens duomenis, patvirtina, kad sutinka, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi Konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų bei šių taisyklių nustatyta tvarka.

13. Konkurso metu surinktų asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas yra Organizatorius. Konkurso dalyviai sutinka, kad jų asmens duomenys gali būti pateikiami UAB „Tavo mokykla“, kuriai susitarimo su Organizatoriumi pagrindu pavedama vykdyti dalį su Konkurso organizavimu susijusių funkcijų.

14. Konkurso metu surinkti asmens duomenys bus tvarkomi Konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais bei saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.

15. Konkurso dalyviai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti arba sunaikinti savo asmens duomenis.

16. Laimėtas Prizas į piniginį ekvivalentą nekeičiami.

17. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias Konkurso dalyvio asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu Konkurse.

18. Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai keisti Konkurso taisykles ar nutraukti Konkursą bet kuriuo momentu, apie tai informuodamas interneto tinklalapyje www.emapamokos.lt.

19. Visus skundus, susijusius su Konkursu, nagrinėja Organizatorius. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti el. paštu [email protected] ne vėliau kaip iki 2020 m. vasario 25 d.

20. Organizatorius skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo skundo gavimo dienos. Skundą padavusiam asmeniui nesutinkant su Organizatoriaus sprendimu dėl jo paduoto skundo arba Organizatoriui neišnagrinėjus skundo per nustatytą terminą, skundą padavęs asmuo turi teisę kreiptis į kompetentingas valstybės institucijas.

21. Visi asmenys, dalyvaujantys Konkurse, patvirtina, kad sutinka su šiomis Konkurso taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.