Biologija

Užduočių turinys rengtas laikantis gamtamokslinio ugdymo bendrųjų programų reikalavimų (patvirtinta 2008 m. rugpjūčio 26 d. Nr. ISAK-2433).

Užduočių autoriai ir recenzentai

Užduotis kūrė puiki komanda: patyrę mokytojai praktikai, turintys autorinio darbo ir standartizuotų testų rengimo patirties. Susipažinkite su specialistais ir jų pagrindinėmis nuostatomis kuriant šią priemonę.

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Margarita Purlienė
Užduotys turi atitikti mokinių amžių ir skatinti mąstyti. Jos turi būti prasmingos, susietos su mokiniams artima aplinka.
Margarita Purlienė
Biologijos mokytoja metodininkė
Biologijos vadovėlių komplektų ir mokomųjų priemonių bendraautorė bei sudarytoja, leidinių recenzentė, seminarų lektorė, biologijos VBE vertintoja, Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos pirmininko pavaduotoja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Kęstutis Grinkevičius
Užduotys turi ne tik padėti mokiniui įsivertinti savo dalykinius gebėjimus, bet ir motyvuoti jas spręsti.
Kęstutis Grinkevičius
Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto Biologijos ir chemijos katedros lektorius
Biologijos ir gamtamokslinių dalykų vadovėlių komplektų ir mokomųjų priemonių bei skaitmeninio turinio mokymosi objektų bendraautoris, mokslo populiariųjų straipsnių bendrojo ugdymo mokykloms autorius, seminarų lektorius.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Jolanta Pauliukienė
Užduotys turi skatinti mokinį įvairiais būdais ieškoti atsakymų ir spręsti problemas.
Jolanta Pauliukienė
Nacionalinio egzaminų centro egzaminų skyriaus metodininkė, biologijos vyresnioji mokytoja
Bendrųjų programų, biologijos komplektų ir įvairios metodinės medžiagos bendraautorė, seminarų lektorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Ala Vaicekauskienė
Tikslūs klausimai leidžia subręsti minčiai, kasdienės mintys veda į gilius apmąstymus.
Ala Vaicekauskienė
Vilniaus jėzuitų gimnazijos biologijos mokytoja ekspertė
Skaitmeninių mokymo ir metodinių priemonių autorė, vyresnioji biologijos brandos egzamino vertintoja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Jūratė Mikulevičiūtė
Svarbu, kad užduotys mokytų ne tik dalyko, bet ir plėstų vaikų akiratį, ugdytų vertybines nuostatas, o užduotyse pateikiamos situacijos būtų pažįstamos ir artimos paaugliams.
Jūratė Mikulevičiūtė
UAB „E. mokykla“ ugdymo turinio grupės vadovė
Biologijos mokytoja metodininkė, biologijos vadovėlių komplektų ir mokomųjų priemonių bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Inga Viltrakienė
Geros užduotys skatina mokinius kelti naujus klausimus, tyrinėti ir ieškoti atsakymų.
Inga Viltrakienė
Vilniaus ,,Saulės" privačios gimnazijos biologijos mokytoja ekspertė
Biologijos vadovėlių komplektų ir mokomųjų priemonių bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: dr. Elena Motiejūnienė
Kiekvienas mokinys gali patirti sėkmę pasirinkdamas tinkamo lygio užduotį, o ją įveikęs siekti daugiau, išbandyti jėgas aukštesniuose lygiuose.
dr. Elena Motiejūnienė
Gamtos mokslų daktarė, švietimo konsultantė
Bendrųjų programų, skaitmeninio turinio, nacionalinių ir tarptautinių tyrimų ataskaitų, įvairių vertinimo užduočių rengėja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: dr. Juozas Raugalas
Užduotis turi būti kokybiška, tiksli, be dviprasmybių ir nepriekaištinga moksliniu požiūriu.
dr. Juozas Raugalas
Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biomokslų instituto Gamtos mokslų daktaras
Vadovėlių komplektų ir mokomųjų priemonių bendraautoris.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Birutė Petraitienė
Užduotis stengiuosi kurti skirtingų gebėjimų mokiniams, kad kiekvienas jų galėtų pajusti sėkmę. Jas bandau sieti su gyvenimiškomis situacijomis.
Birutė Petraitienė
Kėdainių „Ryto“ pagrindinės mokyklos biologijos mokytoja metodininkė
Biologijos 9 klasės mokytojo knygos bendraautorė, aktyviųjų biologijos pamokų 9 ir 10 klasėms autorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Skaidrė Barčienė
Svarbu, kad biologijos užduotys sudomintų, kviestų tyrinėti ir atrasti supantį pasaulį. Kiekviena užduotis - tarsi iššūkis, kuris leidžia nustatyti, o gal net ir įveikti nusistatytas ribas.
Skaidrė Barčienė
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro biologijos mokytoja ekspertė.
Mokomųjų priemonių specialiųjų poreikių mokiniams autorė, vadovėlių turinio adaptatorė, seminarų lektorė.

Užduočių ir vertinimo instrukcijų pavyzdžiai

Diagnostinių testų autoriai ir recenzentai

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Jolita Kančiauskienė
Jolita Kančiauskienė
Vilniaus Žvėryno gimnazijos biologijos mokytoja ekspertė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Biologijos mokomųjų priemonių bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Vidmantas Kančiauskas
Vidmantas Kančiauskas
Vilniaus Žvėryno gimnazijos biologijos mokytojas ekspertas
Biologijos mokomųjų priemonių bendraautoris, standartizuotų testų bendraautoris.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Birutė Noreikienė
Birutė Noreikienė
Vilniaus Žemynos progimnazijos biologijos mokytoja metodininkė
LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto organizuojamų Vilniaus miesto penktų-aštuntų klasių mokinių gamtos mokslų olimpiadų užduočių rengėjų ir vertinimo grupės narė; Aštuntųjų klasių gamtos mokslų diagnostinių testų rengėja.

Šiame dalyke veikia greitas pasitikrinimas

Greitas pasitikrinimas


Kas tai?

  • Greitas pasitikrinimas yra automatiškai ištaisomų užduočių rinkinys, skirtas greitai įvertinti ar įsivertinti žinias ir gebėjimus.
  • Ieškokite greito pasitikrinimo užduočių kiekvienoje specialiu ženkliuku pažymėto dalyko temoje.

Kada naudoti?

  • Pamokos apibendrinimui ir įsivertinimui.
  • Mokomosios medžiagos pakartojimui.
  • Savarankiškam pasitikrinimui.

Užduočių turinys rengtas laikantis gamtamokslinio ugdymo bendrųjų programų reikalavimų (patvirtinta 2008 m. rugpjūčio 26 d. Nr. ISAK-2433).

Užduočių autoriai ir recenzentai

Užduotis kūrė puiki komanda: patyrę mokytojai praktikai, turintys autorinio darbo ir standartizuotų testų rengimo patirties. Susipažinkite su specialistais ir jų pagrindinėmis nuostatomis kuriant šią priemonę.

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Margarita Purlienė
Užduotys turi atitikti mokinių amžių ir skatinti mąstyti. Jos turi būti prasmingos, susietos su mokiniams artima aplinka.
Margarita Purlienė
Biologijos mokytoja metodininkė
Biologijos vadovėlių komplektų ir mokomųjų priemonių bendraautorė bei sudarytoja, leidinių recenzentė, seminarų lektorė, biologijos VBE vertintoja, Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos pirmininko pavaduotoja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Kęstutis Grinkevičius
Užduotys turi ne tik padėti mokiniui įsivertinti savo dalykinius gebėjimus, bet ir motyvuoti jas spręsti.
Kęstutis Grinkevičius
Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto Biologijos ir chemijos katedros lektorius
Biologijos ir gamtamokslinių dalykų vadovėlių komplektų ir mokomųjų priemonių bei skaitmeninio turinio mokymosi objektų bendraautoris, mokslo populiariųjų straipsnių bendrojo ugdymo mokykloms autorius, seminarų lektorius.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Jolanta Pauliukienė
Užduotys turi skatinti mokinį įvairiais būdais ieškoti atsakymų ir spręsti problemas.
Jolanta Pauliukienė
Nacionalinio egzaminų centro egzaminų skyriaus metodininkė, biologijos vyresnioji mokytoja
Bendrųjų programų, biologijos komplektų ir įvairios metodinės medžiagos bendraautorė, seminarų lektorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Ala Vaicekauskienė
Tikslūs klausimai leidžia subręsti minčiai, kasdienės mintys veda į gilius apmąstymus.
Ala Vaicekauskienė
Vilniaus jėzuitų gimnazijos biologijos mokytoja ekspertė
Skaitmeninių mokymo ir metodinių priemonių autorė, vyresnioji biologijos brandos egzamino vertintoja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Jūratė Mikulevičiūtė
Svarbu, kad užduotys mokytų ne tik dalyko, bet ir plėstų vaikų akiratį, ugdytų vertybines nuostatas, o užduotyse pateikiamos situacijos būtų pažįstamos ir artimos paaugliams.
Jūratė Mikulevičiūtė
UAB „E. mokykla“ ugdymo turinio grupės vadovė
Biologijos mokytoja metodininkė, biologijos vadovėlių komplektų ir mokomųjų priemonių bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Inga Viltrakienė
Geros užduotys skatina mokinius kelti naujus klausimus, tyrinėti ir ieškoti atsakymų.
Inga Viltrakienė
Vilniaus ,,Saulės" privačios gimnazijos biologijos mokytoja ekspertė
Biologijos vadovėlių komplektų ir mokomųjų priemonių bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: dr. Elena Motiejūnienė
Kiekvienas mokinys gali patirti sėkmę pasirinkdamas tinkamo lygio užduotį, o ją įveikęs siekti daugiau, išbandyti jėgas aukštesniuose lygiuose.
dr. Elena Motiejūnienė
Gamtos mokslų daktarė, švietimo konsultantė
Bendrųjų programų, skaitmeninio turinio, nacionalinių ir tarptautinių tyrimų ataskaitų, įvairių vertinimo užduočių rengėja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: dr. Juozas Raugalas
Užduotis turi būti kokybiška, tiksli, be dviprasmybių ir nepriekaištinga moksliniu požiūriu.
dr. Juozas Raugalas
Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biomokslų instituto Gamtos mokslų daktaras
Vadovėlių komplektų ir mokomųjų priemonių bendraautoris.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Birutė Petraitienė
Užduotis stengiuosi kurti skirtingų gebėjimų mokiniams, kad kiekvienas jų galėtų pajusti sėkmę. Jas bandau sieti su gyvenimiškomis situacijomis.
Birutė Petraitienė
Kėdainių „Ryto“ pagrindinės mokyklos biologijos mokytoja metodininkė
Biologijos 9 klasės mokytojo knygos bendraautorė, aktyviųjų biologijos pamokų 9 ir 10 klasėms autorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Skaidrė Barčienė
Svarbu, kad biologijos užduotys sudomintų, kviestų tyrinėti ir atrasti supantį pasaulį. Kiekviena užduotis - tarsi iššūkis, kuris leidžia nustatyti, o gal net ir įveikti nusistatytas ribas.
Skaidrė Barčienė
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro biologijos mokytoja ekspertė.
Mokomųjų priemonių specialiųjų poreikių mokiniams autorė, vadovėlių turinio adaptatorė, seminarų lektorė.

Užduočių ir vertinimo instrukcijų pavyzdžiai

Diagnostinių testų autoriai ir recenzentai

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Jolita Kančiauskienė
Jolita Kančiauskienė
Vilniaus Žvėryno gimnazijos biologijos mokytoja ekspertė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Biologijos mokomųjų priemonių bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Vidmantas Kančiauskas
Vidmantas Kančiauskas
Vilniaus Žvėryno gimnazijos biologijos mokytojas ekspertas
Biologijos mokomųjų priemonių bendraautoris, standartizuotų testų bendraautoris.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Birutė Noreikienė
Birutė Noreikienė
Vilniaus Žemynos progimnazijos biologijos mokytoja metodininkė
LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto organizuojamų Vilniaus miesto penktų-aštuntų klasių mokinių gamtos mokslų olimpiadų užduočių rengėjų ir vertinimo grupės narė; Aštuntųjų klasių gamtos mokslų diagnostinių testų rengėja.

Šiame dalyke veikia greitas pasitikrinimas

Greitas pasitikrinimas


Kas tai?

  • Greitas pasitikrinimas yra automatiškai ištaisomų užduočių rinkinys, skirtas greitai įvertinti ar įsivertinti žinias ir gebėjimus.
  • Ieškokite greito pasitikrinimo užduočių kiekvienoje specialiu ženkliuku pažymėto dalyko temoje.

Kada naudoti?

  • Pamokos apibendrinimui ir įsivertinimui.
  • Mokomosios medžiagos pakartojimui.
  • Savarankiškam pasitikrinimui.

Mokytojau, išbandykite nemokamai

Naujiems naudotojams
Registruotis dabar
Registruotiems
Prisijungti